Leveringsvoorwaarden Tuinaanleg Zwolle

Inschrijven nieuwsbrief? Klik hier!
Offerte aanvragen
Algemene Consumentenvoorwaarden Groenkeur

Groenkeur Logo

December 2008. Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Groenkeur zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal –Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2009.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • De groenkeur- ondernemer: de ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die deelnemer is aan Stichting Groenkeur en die navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
 • Werkzaamheden: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van de benodigde leven of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Materialen: levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien e/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost; dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de Groenkeur- ondernemer vallen.
 • Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die- niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf- een overeenkomst sluit met Groenkeur- ondernemer.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de Groenkeur- ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen Groenkeur- ondernemer en consumenten worden gesloten.

Artikel 3 - Het aanbod/ de offerte

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de Groenkeur- ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de Groenkeur- ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de Groenkeur- ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.
 2. De Groenkeur- ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leverende goederen en/of verrichtingen werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de Groenkeur- ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
 7. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
 8. Bij de prijsvormingmethode regie doet de Groenkeur- ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De Groenkeur- ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal uren in rekening gebracht dat de Groenkeur- ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 9. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 10. Het aanbod gaat – schriftelijk dan wel elektronisch- vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 11. De Groenkeur- ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de Groenkeur- ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de Groenkeur – ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 12. Het is de consument verboden materiaal van de Groenkeur- ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de Groenkeur- ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de Groenkeur- ondernemer wordt verstrekt, al de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na de datum van beslissing dan wel na het vestrijken van het aanbod, aan de Groenkeur- ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteurs-rechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren.
 13. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de Groenkeur- ondernemer vergoeden in geval de Groenkeur- ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werk-zaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.


Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Groenkeur- ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. Na wijziging in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de Groenkeur- ondernemer niet.
 5. De Groenkeur- ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de Groenkeur- ondernemer te verstrekken.
 6. De Groenkeur- ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.


Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voorzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

Artikel 6 - Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bij voorkeur schriftelijk- met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 7 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW . De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan consument. De Groenkeur- ondernemer is gerechtig andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot standkomen van de overeenkomst, doch voorde oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de Groenkeur- ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.


Artikel 8 - De aflevering / de levertijd

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de Groenkeur- ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstaande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 9 - Conformiteit

 1. De Groenkeur- ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Groenkeur- ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van de te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijk bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruikersdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de Groenkeur- ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en /of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. In die gevallen van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van de levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. De Groenkeur- ondernemer staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Groenkeur- ondernemer in voor de eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.


Artikel 10 - Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de Groenkeur- ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de Groenkeur- ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de Groenkeur- ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen,is hij gerechtig het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheden dat de Groenkeur- ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uigevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de Groenkeur- ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden,heeft Hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de Groenkeur- ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Groenkeur- ondernemer tijdelijk is, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de Groenkeur- ondernemer onmiddellijk contact met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.


Artikel 11 - Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

De Groenkeur- ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.

Artikel 12 - Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de Groenkeur- ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 13 - De betaling

 1. Alle werkzaamheden welke door de Groenkeur- ondernemer geschieden, worden- voor zover deze geen deel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn inbegrepen- in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door Groenkeur- ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de Groenkeur- ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 6. Bij koop heeft de Groenkeur – ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.


Artikel 14 - Niet- tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Groenkeur- ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Groenkeur- ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de Groenkeur- ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet- tijdige betaling, komen ten laste van de consument.


Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en- overdracht

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagevast verbonden, blijven eigendom van de Groenkeur- ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Groenkeur- ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de Groenkeur-
 3. ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de Groenkeur- ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de Groenkeur- ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.


Artikel 16 – Groenkeur garanties

Binnen het vakgebied tuinaanleg en tuinonderhoud gelden de volgende garanties:

 1. De Groenkeur – ondernemer garandeert gedurende een termijn 12 maanden dat op aangebrachte bestrating halfverharding, vlonders, terrassen en gazons het hemelwater, 24 uur na de laatste regenbui, niet in hoogte meetbaar aanwezig is. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo goed mogelijk herstelmaatregelen.
 2. De Groenkeur- ondernemer garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de fabrikant. De constructie blijft minimaal 12 maanden in stand. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 3. De Groenkeur – ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12 maanden garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats.
 4. De Groenkeur- ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12 maanden garantie op beplanting welke is geleverd als boom. De Groenkeur – ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelwerkzaamheden. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats. Indien de boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt een zelfde soort geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als vermeld in de beplantingslijst. Indien de boom deel uitmaakt van een gelijksoortige partij wordt bij eventuele inboet een boom geleverd die qua formaat en omvang past bij de partij.
 5. De Groenkeur- ondernemer garandeert dat van de geplante bolgewassen 90% in bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na levering, minder dan 90% geen bloei vertoont, zal restitutie van de stuksprijs volgens offerte van elke niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.
 6. De Groenkeur- ondernemer garandeert dat de hem door aangelegde of ingezaaide gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen een termijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 7. Indien bij de aanleg van vijvers- zwemvijvers, zwembaden en andere waterpartijen, folie wordt gebruikt, dan wordt er gebruik gemaakt van folie waarop de fabrikant minstens 25 jaar garantie geeft. De Groenkeur- ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de termijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 8. Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of gedeeltelijk worden afgeweken, behoudens wettelijke rechten. De garantiebepalingen blijven eveneens buiten toepassing op eenjarige- en tweejarige planten en indien planten worden geleverd waarvan de Groenkeur- ondernemer op voorhand in de beplantinglijst heeft gemeld dat deze qua leefklimaat, standplaats, bodemgesteldheid of anderszins geen redelijke kans op langdurig overleven kunnen tegemoet zien. Invloeden van wild, (on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zo genaamde inklink op veengronden, vallen eveneens buiten de garantie. Op vernielingen en schade van buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of hoger, alsmede het niet door of vanwege de consument opvolgen van de verzorgingsvoorschriften welke door de Groenkeur- ondernemer zijn verstrekt en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in rede niet bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke vorm van overmacht.


Artikel 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

 1. Bij het overlijden van de Groenkeur – ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Groenkeur – ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet- afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de Groenkeur- ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Groenkeur- ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomst de onderhavige voorwaarden.
 2. De Groenkeur- ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval dat de consument in wettelijke staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsanerings-regeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval dat de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.


Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. De Groenkeur- ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Groenkeur- ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadigingen van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de Groenkeur -ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de consument rust overigens de plicht op binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. De Groenkeur- ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/ bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan €2.500.000,- worden gesteld. De Groenkeur- ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 5. De consument vrijwaart de Groenkeur- ondernemer voor aanspraken van derden jegens de Groenkeur- ondernemer indien de Groenkeur- ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de Groenkeur- ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De Groenkeur- ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 7. De consument is tegenover de Groenkeur- ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 8. De Groenkeur- ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 9. De Groenkeur- ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik neming van een gedeelte van het werk of het hele werk.


Artikel 19- Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Groenkeur- ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 2. De Groenkeur- ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
myspace profile view counter